न्याय निरुपणमा न्यायसम्बन्धी आधारभूत मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ –राष्ट्रपति भण्डारी