आवेगमा आउँदा विद्यार्थीले गरे प्रधानाध्यापकको हत्या